Compound - Results

Prenylamine

Java required.


Information Structure
Name Prenylamine
Synonyms
1-Phenyl-2-(1,1-diphenylpropyl-3-amino)propane
B-436
Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenyl-
Bismethin
BRN 2060323
Corpax
DL-Prenylamine
EINECS 206-869-4
Elecor
Falliocor
Hostaginan
N-(1-Methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenylbenzenepropanamine
N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenaethylamin
N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine
N-(3-Phenylo-2-propylo)-1,1-diphenylo-3-propyloamine
Prenilamina
Prenylamine
Prenylamine (vasodilator)
Prenylaminum
SAN 13-194
Sandoz 13-194
Segontin
Synadrin
Valecor
ATC C01DX02
CID 9801
CAS 000390647
SMILES C[C@H](CC1=CC=CC=C1)NCCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Formula C24H27N
Molweight 329.478
Atoms 25
LogP 5.8203
Rotatable Bonds 8
H-Bond Donors 0
H-Bond Acceptors 1